porn ipad
celebrities sex videos
cartoon porn videos free
regulamin

REGULAMIN  ORGANIZACYJNY

POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG I TRANSPORTU

W ŁOWICZU

 

 

I. Postanowienia ogólne

§ 1.

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Zarządu Dróg i Transportu w Łowiczu zwanego dalej ?regulaminem? określa:

1.    zakres działania i zadania Powiatowego Zarząd Dróg i Transportu w Łowiczu zwanego dalej PZDiT,

2.    organizację PZDiT,

3.    zakres działania kierownictwa PZDiT poszczególnych komórek organizacyjnych                      i samodzielnych stanowisk pracy.

§ 2.

1. PZDiT jest jednostką organizacyjną Powiatu Łowickiego.

2. PZDiT prowadzi gospodarkę finansową w formie jednostki budżetowej.

3. PZDiT wykonuje zadania w imieniu Zarządu Powiatu Łowickiego.

4. PZDiT wykonuje zadania powierzone przez Zarząd Powiatu Łowickiego, jako zarządcę dróg powiatowych wobec tych dróg na terenie Powiatu Łowickiego, jak i wobec dróg przyjętych przez Powiat Łowicki od innych zarządców w drodze porozumień. Zarząd jest w tym zakresie zarządem drogi w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych.

5. PZDiT jest pracodawcą dla zatrudnionych w nim pracowników.

6. Siedzibą PZDiT jest miasto Łowicz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Zadania Powiatowego Zarządu Dróg i Transportu w Łowiczu

§ 3

PZDiT powołany jest do wykonywania zadań Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogami i prowadzenia gospodarki drogowej.

§ 4

Do zakresu działania PZDiT należy w szczególności:

1)     opracowywanie projektów planów budowy, utrzymania, ochrony dróg i obiektów mostowych oraz ich finansowania,

2)     opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej,

3)     pełnienie funkcji inwestora,

4)     utrzymywanie nawierzchni chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń, zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą,

5)     realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu,

6)     przygotowywanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju,

7)     koordynacja robót w pasie drogowym,

8)     wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, na zjazdy z dróg, na przejazdy po drogach publicznych pojazdów z ładunkiem lub bez ładunku o masie, naciskach osi lub wymiarach przekraczających wielkości określone w przepisach oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych,

9)     prowadzenie ewidencji dróg i obiektów mostowych,

10) przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i obiektów mostowych,

11) wykonywanie robót i interwencyjnych robót utrzymaniowych i zabezpieczających,

12) przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników,

13) przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg,

14) wprowadzanie ograniczeń bądź zamykanie drogi i obiektów mostowych dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia,

15) dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego,

16) sadzenie, utrzymywanie oraz usuwanie drzew i krzewów oraz pielęgnacja zielenie w pasie drogowym,

17) wykonywanie czynności bezpośredniego Zarządu gruntów znajdujących się w pasach drogowych,

18) uzgadnianie tras i czasu zawodów sportowych, rajdów, wyścigów, zgromadzeń, pielgrzymek i innych imprez, które powodują utrudnienia ruchu lub wymagają korzystania       z drogi w sposób szczególny,

19) działania w zakresie zarządzania ruchem.

III. Organizacja Powiatowego Zarządu Dróg i Transportu w Łowiczu

§ 5

1.    PZDiT w Łowiczu kieruje Dyrektor.

2.    Dyrektor PZDiT jest zatrudniany i zwalniany przez Zarząd Powiatu Łowickiego.

3.    W czasie nieobecności Dyrektora zastępstwo pełni Z-ca Dyrektora lub osoba pisemnie wyznaczona i upoważniona przez Dyrektora PZDiT.

4.    Czynności za pracodawcę wobec Dyrektora wykonuje Starosta.

§ 6

Zarząd Powiatu może upoważnić Dyrektora PZDiT:

1.    do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności PZDiT,

2.    do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu administracji publicznej należących do zakresu działania PZDiT.

§ 7

Obowiązki Dyrektora jako pracodawcy, obowiązki pracowników, zasady dyscypliny pracy oraz inne sprawy związane ze stosunkiem pracy określa Regulamin pracy PZDiT.

§ 8

W skład PZDiT w Łowiczu wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1.    Sekcja administracyjno ? finansowa

2.    Sekcja planowania i utrzymania zaplecza

3.    Sekcja techniczno ? transportowa w Krępie obejmująca zasięgiem gminy: Łowicz, Bielawy, Zduny, Domaniewice, Chąśno, Kocierzew, Kiernozia, Nieborów, Łyszkowice

IV. Zakres działania kierownictwa PZDiT komórek organizacyjnych i  samodzielnych stanowisk pracy

§ 9

1.    Dyrektor sprawuje osobiście nadzór nad działalnością PZDiT nadzorując osobiście pracę na stanowiskach pracy bezpośrednio sobie podporządkowanych, a w szczególności nad:

1)     organizacją wewnętrzną PZDiT,

2)     wydawaniem decyzji, zarządzeń, pism ogólnych, wytycznych i innych stanowiących akty prawne,

3)     polityką płac i zatrudnień w jednostce,

4)     odpowiedzialność za prowadzenie gospodarkie finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

5)     dyscypliną pracy,

6)     podpisywaniem sprawozdań sporządzonych przez PZDiT,

7)     likwidacją środków trwałych,

8)     powoływaniem komisji do odbioru wykonanych robót,

9)     zatwierdzaniem organizacji ruchu na drogach powiatowych i gminnych,

10) administrowaniem budynkami i lokalami PZDiT.

2.    Dyrektor ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w całym PZDiT.

§ 10

Zastępca Dyrektora podejmuje decyzje w sprawach:

1)     przygotowania i wykonywania w ramach przyznanych środków budżetowych oraz zleceń obcych robót dotyczących utrzymania i ochrony dróg i obiektów mostowych na terenach objętych zakresem działania Zarządu Dróg,

2)     programowanie i opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej i jej modernizacji ze względu na potrzeby ruchu,

3)     nadzoru związanego z ruchem na drogach będącym w terytorialnym zasięgu działania Powiatowego Zarządu Dróg i Transportu,

4)     związanych z prowadzeniem akcji zimowej zapewniającej przejezdność dróg,

5)     odbioru robót drogowych i mostowych wraz z urządzeniami,

6)     rozstrzygnięć technicznych i wdrażanie postępu,

7)     przygotowanie wspólnie z powołaną Komisją wniosków dotyczących zmiany organizacji ruchu,

8)     zlecenie robót utrzymaniowych w zakresie zatwierdzonego planu techniczno-ekonomicznego na sieci drogowej i nadzorowanie prawidłowości ich wykonania,

9)     dokonywania odbioru robót przetargowych,

10) prowadzenie spraw związanych z gospodarką środkami technicznymi ( środki transportu, sprzęt itp. ) będącymi w gestii Zarządu Dróg w tym w Sekcji techniczno ? transportowej,

11) prowadzenia spraw związanych z planowaniem i zakupami niezbędnych środków transportowych, sprzętu i materiałów, prowadzenie całokształtu spraw dotyczących budynków i zaplecza,

12) nadzór nad samochodami służbowymi ? dyspozycje, rozliczenie, koordynacja wykonywania napraw, kontrola zużycia paliwa i ogumienia.

§ 11

Zadania Sekcji administracyjno ? finansowej:

1.      Do obowiązków Głównego Księgowego należy:

1)     opracowywanie zbiorczych planów finansowych w zakresie budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg, obiektów mostowych,

2)     sporządzanie określonych sprawozdań finansowych,

3)     sporządzanie wniosków na środki finansowe PZDiT,

4)     całokształt obsługi finansowo ? księgowej, wszelkich rozliczeń zgodnie z obowiązującym przepisem oraz instrukcjami GUS i Zarządu Powiatu,

5)     prowadzenie ewidencji inwentarzowej środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz drobnego sprzętu i ewidencji drobnego wyposażenia w ewidencji ilości,

6)     prowadzenie ewidencji posiadanych środków,

7)     sporządzanie planów finansowych dla dróg powiatowych,

8)     prowadzenie operacji bankowych,

9)     współpraca z ZUS oraz sporządzanie deklaracji skarbowych,

10) sporządzanie zapotrzebowania na środki budżetowe dla PZDiT,

11) sporządzanie sprawozdań finansowych według zasad i terminów określonych w przepisach, i instrukcjach GUS dla urzędów statystycznych i Zarządu Powiatu

12) bieżące rozliczanie środków budżetowych otrzymanych na bieżącą działalność PZDiT, utrzymywanie dróg powiatowych oraz na zadania i zakupy inwestycyjne,

13) prowadzenie ewidencji finansowo ? księgowej,

14) uzgadnianie i rozliczanie należności oraz zobowiązań z kontrahentami,

15) wycena składników majątkowych w arkuszach spisu z natury oraz sporządzanie zestawień zbiorczych,

16) księgowanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz naliczanie należnych odpisów,

17) wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora PZDiT.

2.      Do zadań Specjalisty ds. kadrowo ? płacowych i administracyjnych:

1)     załatwianie całokształtu spraw związanych z angażowaniem, zwalnianiem i przenoszeniem pracowników PZDiT,

2)     wydawanie zaświadczeń dotyczących stosunku pracy, świadectw pracy i opinii,

3)     prowadzanie rejestrów pracowników oraz ewidencji wydanych im zaświadczeń, świadectw, opinii, zwolnień lekarskich, czasu pracy,

4)     załatwianie formalności oraz kompletowanie dokumentacji dotyczące emerytur i rent pracowników,

5)     ustalanie uprawnień do nagród jubileuszowych, dodatków stażowych, podstawy wymiaru urlopów,

6)     wystawianie delegacji i prowadzenie ich ewidencji,

7)     prowadzenie i aktualizacja kartoteki osobowej pracowników,

8)     wydawanie książeczek ubezpieczeniowych,

9)     załatwianie spraw związanych z podnoszeniem kwalifikacji pracowników,

10) obsługa sekretariatu,

11) sporządzanie listy płac i innych list płatniczych oraz wynagrodzeń dla pracowników PZDiT,

12) prowadzenie kasy i bieżące sporządzanie raportów kasowych,

13) prowadzenie kart paliwowych i ich sprawdzanie,

14) zaopatrywanie w materiały biurowe,

15) obsługa ZFŚS,

16) wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora PZDiT.

3.      Do zadań Specjalisty ds. zamówień publicznych i administracji:

1)     przygotowywanie postępowań w sprawie udzielania zamówień publicznych dla zadań w zakresie utrzymania budowy dróg i mostów oraz innych urządzeń w pasie drogowym,

2)     prowadzenie przetargów,

3)     archiwizowanie materiałów przetargowych,

4)     gromadzenie i przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących tej problematyki,

5)     analizowanie kształtowania się cen w regionie,

6)     przygotowywanie umów pod względem ich zgodności z wynikami postępowań w sprawie udzielania zamówień publicznych,

7)     koordynacja oraz udział w opracowywaniu Planów Lokalnych Rozwoju Powiatu Łowickiego,

8)     opracowywanie informacji z zakresu działalności Powiatowego Zarządu Dróg i Transportu,

9)     sprawy biurowo administracyjne,

10) wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora PZDiT.

§ 12

1.      Do zadań Sekcji planowania i utrzymania zaplecza należy:

1)     opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej,

2)     sporządzanie projektów planów finansowania budowy utrzymania i odnowy dróg oraz obiektów mostowych,

3)     prowadzenie spraw związanych z pełnieniem funkcji inwestora,

4)     opracowywanie planów i potrzeb w zakresie budowy, odbudowy i utrzymania dróg i obiektów mostowych,

5)     koordynowanie robót w pasie drogowym przez służbę drogową i obcych wykonawców,

6)     opracowywanie planów rocznych i wieloletnich na roboty drogowo ? mostowe,

7)     opracowywaniem wytycznych i przygotowaniu dokumentacji projektowo ? kosztorysowej,

8)     przygotowanie wniosków na dofinansowanie ze środków UE i środków pozabudżetowych zadań statutowych,

9)     sporządzanie analiz informacyjnych, odpowiedzi na wnioski i zapytanie,

10) prowadzenie ewidencji dróg i obiektów mostowych oraz wykazów i ksiąg obiektów mostowych, a także gromadzenie danych technicznych i eksploatacyjnych dróg i mostów,

11) prowadzenie spraw związanych z prawidłowym zagospodarowaniem pasa drogowego, przygotowywanie zezwoleń w formie decyzji, na zajęcie pasa drogowego oraz prowadzenie robót w pasie drogowym na przejazdy po drogach publicznych pojazdów z ładunkiem lub ładunku o masie, naciskach osi lub wymiarach przekraczających  wielkości określone w odrębnych przepisach, na wycinkę drzew.

12) prowadzenie okresowych kontroli dróg i obiektów mostowych, zbieranie informacji, czuwanie nad stanem technicznym dróg, obiektów mostowych i przepustów, zabezpieczanie sprawności komunikacyjnej oraz informowanie w tym zakresie Zarządu Powiatu,

13) planowanie i koordynacja zimowego utrzymania dróg,

14) organizowanie przetargów na roboty drogowo- mostowe oraz przygotowywanie umów z wykonawcami robót związanych z przetargami,

15) okresowe pomiary ruchu drogowego,

16) opracowywanie projektów oznakowania pionowego i poziomego dla potrzeb PZDiT        w Łowiczu,

17) uzgadnianie projektów czasowej i stałej organizacji ruchu,

18) prace związane z wprowadzaniem ograniczeń bądź zamykaniem dróg i drogowych obiektów mostowych dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia,

19) prowadzenie spraw związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami  - we współpracy z wydziałem Geodezji, Katastru i Nieruchomości,

20) nadzór nad realizacją bieżących zadań Sekcji techniczno ? transportowej,

21) zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych prowadzenie we współpracy ze stanowiskiem ds. zamówień publicznych przetargów z zakresu bieżącego utrzymania dróg i obiektów mostowych, remontów i budowy dróg, remontów obiektów mostowych, a także robót drogowych i mostowych o charakterze inwestycyjnym i zawieranie umów,

22) prace związane z windykacją należności wynikających z wydawanych przez Powiatowy Zarząd Dróg i Transportu w Łowiczu wniosków i decyzji oraz naliczanie stosownych kar,

23) wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora PZDiT.

2.    Do obowiązków kierownika Sekcji planowania i utrzymania zaplecza należy:

1)     udzielanie wytycznych i koordynacja prac wewnątrz Sekcji planowania i utrzymania zaplecza,

2)     odpowiedzialność za całokształt działalności Sekcji planowania i utrzymania zaplecza,

3)     wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora PZDiT.

3.    Pracą Sekcji planowania i utrzymania zaplecza nadzoruje Kierownik, który jest zwierzchnikiem wszystkich pracowników zatrudnionych w Sekcji planowania i utrzymania zaplecza.

§ 13

1.    Do zakresu działania Sekcji techniczno ? transportowej należy:

1)     nadzór i kontrola przestrzegania przepisów porządkowych na drogach i mostach                   w szczególności w zakresie składowania materiałów i umieszczania urządzeń obcych w pasie drogowych dopuszczalnych nacisków na oś masy nośności (przy współudziale policji), kontrolowanie zgodności uzgodnień lokalizacji obiektów telekomunikacyjnych, energetycznych itp. w stosunku do dróg oraz informowanie o naruszeniach Dyrektora PZDiT,

2)     dokumentowanie naruszeń pasa drogowego, wprowadzanie na polecenie Dyrektora PZDiT ograniczeń ruchu, kontrolowanie obiektów przydrożnych,

3)     interwencyjne uzupełnianie oznakowania dróg i mostów, doraźne uzupełnianie ubytków w nawierzchniach dróg lub ich naprawa, doraźne naprawy uszkodzeń poboczy, skarp, nasypów,

4)     wykonywanie robót utrzymaniowych, konserwacyjnych zabezpieczających bezpieczeństwo ruchu, trwałość urządzeń i obiektów oraz estetykę pasa drogowego, robót zabezpieczających podczas awarii mostów i przepustów,

5)     usuwanie z korony dróg i poboczy przeszkód zagrażających bezpieczeństwu                           i zanieczyszczeń,

6)     kierowanie robotami zimowego i letniego utrzymania dróg i mostów w zakresie określonym przez Dyrektora PZDiT,

7)     utrzymywanie urządzeń drogowych m.in. znaków, parkingów, miejsc postojowych oraz zieleni przydrożnej w zakresie robót interwencyjnych,

8)     prowadzenie prac interwencyjnych na drogach, obiektach mostowych i przepustach,

9)     konserwacja bieżąca mostów,

10) wykonywanie drobnych remontów obiektów budowlanych PZDiT,

11) utrzymywanie we właściwym stanie środków transportowych i sprzętowych użytkowanych przez Sekcję techniczno - transportową,

12) objazdy dróg i kontrola dróg, mostów i przepustów, udział w ich przeglądach okresowych,

13) dokonywanie przeglądów bieżących mostów i przepustów,

14) prowadzenie gospodarki materiałowo ? magazynowej przy ścisłej współpracy                    z Dyrektorem PZDiT,

15) wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora PZDiT.

2.    Do obowiązków kierownika Sekcji techniczno - transportowej:

1)     reprezentowanie Powiatowego Zarządu Dróg i Transportu w Łowiczu wobec użytkowników dróg oraz obcych wykonawców robót prowadzonych w obrębie pasa drogowego i na terenie przyległym,

2)     udzielanie wytycznych i koordynacja prac wewnątrz Sekcji techniczno ? transportowej,

3)     bezpośredni nadzór nad brygadami roboczymi Sekcji techniczno ? transportowej,

4)     odpowiedzialność za całokształt działalności Sekcji techniczno ? transportowej,

5)     dokonywanie systematycznych objazdów dróg w obrębie Sekcji techniczno ? transportowej dla oceny dróg, urządzeń drogowych, obiektów mostowych, budowli  oraz prowadzenie ich okresowych przeglądów i oględzin,

6)     zapewnienie na prowadzonych przez Sekcję techniczno ? transportową robotach odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny pracy i p. poż.,

7)     organizowanie i prowadzenie robót przy zimowym utrzymaniu dróg w zakresie określonym przez Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg i Transportu w Łowiczu,

8)     wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg i Transportu w Łowiczu.

3.    Pracę Sekcji techniczno ? transportowej w Krępie nadzoruje Kierownik, który jest zwierzchnikiem wszystkich pracowników zatrudnionych w Sekcji techniczno ? transportowej.

4.    W razie nieobecności Kierownika Sekcji techniczno ? transportowej zastępstwo pełni osoba wyznaczona przez Dyrektora PZDiT.

V.­ postanowienia końcowe:

§ 14

Nieprzestrzeganie postanowień niniejszego Regulaminu stanowi naruszenie dyscypliny pracy.

§ 15

Regulamin organizacyjny uchwala oraz zmiany dokonuje Zarząd Powiatu Łowickiego.

§ 16

Wykaz komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy oraz sposób ich wzajemnego powiązania określa schemat organizacyjny stanowiący załącznik do Regulaminu.